• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zmianie udziału akcjonariusza w ogólne liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 21 marca 2014 roku do Spółki wpłynęło pismo z Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informujące, że w dniu 19 marca 2014 roku w wyniku transakcji sprzedaży 419 akcji Mo-BRUK S.A. udział funduszu UniFindusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) oraz klientów zarządzanych przez Towarzystwo portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych („Portfele”) w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej progu 5%.

Przed transakcją sprzedaży 419 akcji Spółki tj na dzień 18 marca 2014 r. Fundusz i Portfele posiadały łącznie 152 947 akcji Spółki, co stanowiło 6,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniały do wykonywania 5,00% głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co dawało 5,00% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po transakcji sprzedaży 419 akcji Spółki, Fundusz i Portfele posiadają ogółem 152 528 akcji Spółki, co stanowi 6,51% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do wykonywania 4,99% głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co daje 4,99% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.