• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 06 maja 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Adama Buchajskiego o zmianie pośredniego stanu posiadania akcji Mo-BRUK o następującej treści:

„W wykonaniu obowiązku dokonania zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit a), w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm. – „Ustawa”) informuję, że:

uzyskałem informację, że w wyniku wniesionych w dniu 28 kwietnia 2016 r. wpłat na certyfikaty inwestycyjne podmiotu niepowiązanego kapitałowo i osobowo z RDI LLC z siedzibą w Dover pod adresem: 28 Old Rudnick Lane, Dover, Stan Delaware 19901, Hrabstwo Kent, wpisanej do rejestru spółek pod numerem: 5991311, uległ zmianie mój pośredni stan posiadania akcji Mo-BRUK S.A. w Niecewie, pod adresem: Niecew 68, 33-322 Korzenna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357598.

Przed ww. transakcją posiadałem wyłącznie pośrednio, 257.862 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje Mo-BRUK S.A. stanowiące 11,01% kapitału zakładowego Mo-BRUK S.A. i uprawniające do oddania 257.862 głosów na walnym zgromadzeniu Mo-BRUK S.A., stanowiących 8,44% ogólnej liczby głosów.

Obecnie nie posiadam akcji Mo-BRUK S.A., a co za tym idzie nie posiadam praw głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.

Ponadto informuję, że nie jestem stroną umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy).”