• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 05 maja 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa (dalej zwany „Funduszem”) zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwane „Towarzystwem”) informujące, iż w wyniku nabycia w dniu 28 kwietnia 2016 r. przez Fundusz w ramach wpłat na certyfikaty inwestycyjne serii 002 akcji spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą: Niecew 68, 33-322 Korzenna (dalej zwana „Spółką”) zmieniła się ogólna liczba głosów bezpośrednio posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem transakcji Fundusz nie posiadał akcji Spółki. Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio 257 862 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje Spółki, reprezentujące 11,01% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 8,44% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Fundusz poinformował, iż inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki.

Fundusz poinformował również, że nie wyklucza dalszego zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz że nie istnieją inne podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.