• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Adama Buchajskiego o pośrednim nabyciu akcji Mo-BRUK S.A. o następującej treści:

„W wykonaniu obowiązku dokonania zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit a), w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm. – „Ustawa”) informuję, że:

uzyskałem informację, że w wyniku dokonanej w dniu 20 kwietnia 2016 r. przez osobę bliską transakcji nabycia 257 862 akcji Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecewie, pod adresem: Niecew 68, 33-322 Korzenna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357598, które zostały zapisane na rachunku maklerskim osoby bliskiej w dniu 21 kwietnia 2016 r., w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci akcji Mo-BRUK S.A. do RDI LLC z siedzibą w Dover pod adresem: 28 Old Rudnick Lane, Dover, Stan Delaware 19901, Hrabstwo Kent, wpisanej do rejestru spółek pod numerem: 5991311, uległ zmianie mój pośredni stan posiadania akcji Mo-BRUK S.A.

Przed ww. transakcjami posiadałem wyłącznie pośrednio 9 082 akcje Mo-BRUK S.A. stanowiące 0,39% kapitału zakładowego Mo-BRUK S.A. i uprawniające do oddania 9 082 głosów na walnym zgromadzeniu Mo-BRUK S.A., stanowiących 0,3% ogólnej liczby głosów.

Obecnie posiadam, wyłącznie pośrednio, 257 862 akcje Mo-BRUK S.A. stanowiące 11,01% kapitału zakładowego Mo-BRUK S.A. i uprawniające do oddania 257 862 głosów na walnym zgromadzeniu Mo-BRUK S.A., stanowiących 8,44% ogólnej liczby głosów.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy nie mam zamiaru dalszego zwiększania swojego zaangażowania w Mo-BRUK S.A.

Ponadto informuję, że nie jest stroną umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy).”