• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie

z RDI LLC z siedzibą w Dover pod adresem: 28 Old Rudnick Lane, Dover, Stan Delaware 19901, Hrabstwo Kent, informujące o nabyciu akcji spółki Mo-BRUK S.A.

Wskazane powyżej nabycie nastąpiło na mocy Umowy sprzedaży z dnia 20 kwietnia 2016 roku, w wyniku czego RDI LLC posiada bezpośrednio 257 862 akcje Mo-BRUK, która to liczba stanowi 11,01% udziału w jej kapitale zakładowym i bezpośrednio uprawnia do oddania 257 862 głosów na Walnym Zgromadzeniu Mo-BRUK, co stanowi 8,44% głosów w ogólnej licznie głosów w Mo-BRUK.

Akcje z transakcji zostały zaksięgowane na rachunku maklerskim spółki RDI LLC w dniu 21 kwietnia 2016 roku.

Przed zdarzeniami objętymi niniejszym zawiadomieniem RDI LLC posiadała 9 082 akcje Mo-BRUK, która to liczba stanowiła 0,39% udziału w jej kapitale zakładowym i bezpośrednio uprawniała do oddania

9 082 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowił 0,3% głosów w ogólnej liczbie głosów w Mo-BRUK.

Aktualnie RDI LLC posiada 257 862 akcje Mo-BRUK, która to liczba stanowi 11,01% udziału w jej kapitale zakładowym i bezpośrednio uprawnia do oddania 257 862 głosów na Walnym Zgromadzeniu Mo-BRUK co stanowi 8,44% głosów w ogólnej liczbie głosów w Mo-BRUK.

Ponadto RDI LLC poinformowała, że nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej licznie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Mo-BRUK i że RDI LLC nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonania prawa głosu w Mo-BRUK.