• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa (dalej zwany „Funduszem”) zarządzanego i reprezentowanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwane „Towarzystwem”) informujące, iż w związku z zawarciem w dniu 20 kwietnia 2016 roku umowy cywilno-prawnej i zbyciem w dniu 21 kwietnia 2016 roku 248 780 akcji spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w m. Niecew 68, 33-322 Korzenna (dalej zwana „Spółką”) zmieniała się ogólna liczba głosów bezpośrednio posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 248 780 akcji Spółki, reprezentujących 10,63% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 8,14% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji Fundusz nie posiada akcji Spółki.

Ponadto Fundusz poinformował, iż inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki oraz że nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej licznie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia i że nie istnieją inne podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.