• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 29 sierpnia 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa (dalej zwany „Funduszem”) zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwane „Towarzystwem”) informujące, iż w wyniku objęcia akcji serii D spółki Mo-BRUK S.A z siedzibą: Niecew 68, 33-322 Korzenna (dalej zwana „Spółką”) zmieniła się ogólna liczba głosów bezpośrednio posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed rejestracją ww. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Fundusz posiadał bezpośrednio 257 862 akcje Spółki, reprezentujące 11,01 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 8,44 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio 1 527 862 akcje Spółki, reprezentujące 42,31% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 35,32% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Fundusz poinformował, iż inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki. Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie. Fundusz poinformował, że nie istnieją inne podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit. c) ustawy o ofercie.