• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zmianie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2020 r. otrzymała od Lamosville Investments sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 829794 („Spółka”) stosownie do art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) informację, że w dniach 17 i 18 czerwca 2020 roku Spółka nabyła w formie wkładów niepieniężnych wniesionych przez jej podmioty dominujące 1.932.415 akcji w kapitale zakładowym spółki Mo-Bruk spółka akcyjna z siedzibą w miejscowości Niecew, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000357598 („Mo-Bruk”), tj. 702.642 akcje imienne serii A uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję), 1.227.936 akcji imiennych serii B oraz 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C, razem stanowiących 54,1% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 2.635.057 głosów na walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 61,63% ogólnej liczby głosów („Aport”)

Przed Aportem Spółka nie posiadała akcji w kapitale zakładowym Mo-Bruk.

Po Aporcie Spółka posiada bezpośrednio 1.932.415 akcji Mo-Bruk tj. 702.642 akcje imienne serii A uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję) stanowiące 19,67% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.405.284 głosy na Walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, co stanowi 32,87% ogólnej liczby głosów, 1.227.936 akcji imiennych serii B stanowiących 34,37% kapitału zakładowego i reprezentujących 1.227.936 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 28,72% ogólnej liczby głosów oraz 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C stanowiących 0,05% kapitału zakładowego i reprezentujących 1.837 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 0,04% ogólnej liczby głosów tj. łącznie 1.932.415 akcji Mo-Bruk, stanowiących 54,1% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 2.635.057 głosów na walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, co stanowi 61,63% ogólnej liczby głosów

Ponadto, poprzez swój podmiot zależny, Mo-Bruk, Spółka posiada 12.090 akcji imiennych Mo-Bruk serii A, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na jedną akcję), stanowiących 0,34% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 24.180 głosów na Walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, co stanowi 0,57% ogólnej liczby głosów stanowiących, 21.156 akcji imiennych serii B stanowiących 0,59% kapitału zakładowego i reprezentujących 21.156 głosów stanowiących 0,49% ogólnej liczby głosów oraz 26.754 akcji zdematerializowanych serii C stanowiących 0,75% kapitału zakładowego i reprezentujących 26.754 głosów stanowiących 0,63% ogólnej liczby głosów, łącznie 60.000 akcji stanowiących 1,68% kapitału zakładowego i reprezentujących 72.090 głosów stanowiących 1,69% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie poinformowano, że Spółka nie jest stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie i nie posiada żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Po Aporcie Spółka posiada bezpośrednio i pośrednio łącznie 1.992.415 akcji Mo-Bruk tj. 714.732 akcje uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję) imienne serii A stanowiące 20,00% kapitału zakładowego i reprezentujące łącznie 1.429.464 głosów na Walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, co stanowi 33,43% ogólnej liczby głosów, 1.249.092 akcje imienne serii B stanowiące 34,96% kapitału zakładowego i reprezentujące łącznie 1.249.092 głosów na Walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, co stanowi 29,21% ogólnej liczby głosów oraz 28.591 akcji zwykłych na okaziciela serii C stanowiących 0,80% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 28.591 głosów na Walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, co stanowi 0,67% ogólnej liczby głosów, łącznie stanowiących 55,76% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 2.707.147 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 63,32% ogólnej liczby głosów.