• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zmianie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Józefa Mokrzyckiego informujące, że:

1. w dacie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Mo-BRUK S.A. („Spółka”) poprzez emisję 1.270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, tj. w dniu 26 sierpnia 2016 r. udział członków jego rodziny tj. Józefa Mokrzyckiego, Elżbiety Mokrzyckiej, Wiktora Mokrzyckiego, Tobiasza Mokrzyckiego i Anny Mokrzyckiej – Nowak („Rodzina Mokrzyckich”) w ogólnej liczbie głosów zmniejszył się z 88,41% do 62,46%, czyli spadł poniżej 75%.

Przed rejestracją podwyższenia Rodzina Mokrzyckich posiadała łącznie 714.732 imienne, uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na jedną akcję) akcje Spółki serii A, 1.270.635 akcji imiennych serii B i 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C tj. łącznie 1.987.204 akcje stanowiące 84,87% kapitału zakładowego i reprezentujące 2.701.936 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 88,41% ogólnej liczby głosów.

Po rejestracji podwyższenia Rodzina Mokrzyckich posiadała łącznie 714.732 imienne, uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na jedną akcję) akcje Spółki serii A, 1.270.635 akcji imiennych serii B i 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C tj. łącznie 1.987.204 akcje stanowiące 55,03% kapitału zakładowego i reprezentujące 2.701.936 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 62,46% ogólnej liczby głosów.

Jedynym podmiotem, który może być uznany za podmiot zależny od Rodziny Mokrzyckich była Spółka, która w dacie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego nie posiadała akcji własnych.

Jednocześnie informuję, że Rodzina Mokrzyckich nie była w dacie rejestracji podwyższenia stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie i nie posiadała żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Łącznie w dacie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Rodzina Mokrzyckich posiadała 1.987.204 akcje stanowiące 55,03% kapitału zakładowego i reprezentujące 2.701.936 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 62,46% ogólnej liczby głosów.

2. po rozliczeniu w dniu 21 września 2018 r. pierwszego skupu akcji własnych i w dniu 19 lipca 2019 r. drugiego skupu akcji własnych przez Spółkę („Skupy akcji”) udział Rodziny Mokrzyckich w ogólnej liczbie głosów zwiększył się o 1,01% .

Przed Skupami akcji Rodzina Mokrzyckich posiadała łącznie 714.732 imienne, uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na jedną akcję) akcje Spółki serii A, 1.270.635 akcji imiennych serii B i 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C tj. łącznie 1.987.204 akcje stanowiące 55,03% kapitału zakładowego i reprezentujące 2.701.936 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 62,46% ogólnej liczby głosów

Po Skupach akcji Rodzina Mokrzyckich posiadała łącznie 714.732 imienne, uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na jedną akcję) akcje Spółki serii A, 1.270.635 akcji imiennych serii B i 45.548 akcji zwykłych na okaziciela serii C i D tj. łącznie 2.030.915 akcji stanowiących 56,24% kapitału zakładowego i reprezentujących 2.745.647 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 63,47% ogólnej liczby głosów.

Jedynym podmiotem który może być uznany za podmiot zależny od Rodziny Mokrzyckich była Spółka, która po Skupach akcji posiadała 98.500 akcji własnych, w tym 12.090 imiennych, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na jedną akcję) akcji Spółki serii A, stanowiących 2,73% kapitału zakładowego i reprezentujących 110.590 głosów stanowiących 2,56% ogólnej liczy głosów. Głosy z akcji własnych zostały uwzględnione przy ustalaniu łącznej liczby głosów posiadanych przez Rodzinę Mokrzyckich.

Jednocześnie informuję, że Rodzina Mokrzyckich nie była po Skupach akcji stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie i nie posiadały żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Łącznie po Skupach akcji Rodzina Mokrzyckich posiadała 2.030.915 akcji stanowiących 56,24% kapitału zakładowego i reprezentujące 2.745.647 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 63,47% ogólnej liczby głosów.