• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zmianie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2020 r. otrzymała od Józefa Mokrzyckiego, Elżbiety Mokrzyckiej, Anny Mokrzyckiej – Nowak, Wiktora Mokrzyckiego i Tobiasza Mokrzyckiego („Rodzina Mokrzyckich”) informację o wniesieniu 1.932.415 akcji w kapitale zakładowym spółki Mo-Bruk spółka akcyjna z siedzibą w miejscowości Niecew, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000357598 („Spółka” lub „Mo-Bruk”), tj. (a) 702.642 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na akcję) , (b) 1.227.936 akcji imiennych serii B oraz (c) 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C, razem stanowiących 54,1% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 2.635.057 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 61,63% ogólnej liczby głosów, aportem do swojej spółki zależnej Lamosville Investments sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 829794 (odpowiednio „Aport” i „Lamosville”) w związku z wniesieniem wkładów niepieniężnych na poczet pokrycia nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Lamosville (stosownie do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lamosville z dnia 16 czerwca 2020 r.) przez co bezpośredni udział Rodziny Mokrzyckich w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej progu 5%.

Jednocześnie Rodzina Mokrzyckich poinformowała, że w dniach 17 i 18 czerwca 2020 w wyniku Aportu nabyła pośrednio za pośrednictwem swojej spółki zależnej Lamosville 1.932.415 akcji Spółki, tj. 702.642 akcje imienne serii A uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję), 1.227.936 akcji imiennych serii B oraz 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C, razem stanowiących 54,1% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 2.635.057 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 61,63% ogólnej liczby głosów.

Przed Aportem Rodzina Mokrzyckich posiadała bezpośrednio 702.642 akcje imienne serii A uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję) stanowiące 19,67% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.405.284 głosy na Walnych Zgromadzeniach, co stanowi 32,87% ogólnej liczby głosów, 1.227.936 akcji imiennych serii B stanowiące 34,37% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.227.936 głosy na Walnych Zgromadzeniach, co stanowi 28,72% ogólnej liczby głosów oraz 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C stanowiące 0,05% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.837 głosów na Walnych Zgromadzeniach, co stanowi 0,04% ogólnej liczby głosów, tj. łącznie 1.932.415 akcji Spółki, stanowiące 54,1% kapitału zakładowego i reprezentujące łącznie 2.635.057 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowiło 61,63% ogólnej liczby głosów.

Jedynym podmiotem który mógł być uznany za podmiot zależny od Rodziny Mokrzyckich, który posiadał akcje Spółki, była Spółka, która posiada 12.090 imiennych, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na jedną akcję) akcji Spółki serii A, stanowiących 0,34% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 24.180 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 0,57% ogólnej liczby głosów, 21.156 akcji imiennych serii B stanowiących 0,59% kapitału zakładowego i reprezentujących 21.156 głosów stanowiących 0,49% ogólnej liczby głosów oraz 26.754 akcji zdematerializowanych serii C stanowiących 0,75% kapitału zakładowego i reprezentujących 26.754 głosów stanowiących 0,63% ogólnej liczby głosów, łącznie 60.000 akcji stanowiących 1,68% kapitału zakładowego i reprezentujących 72.090 głosów stanowiących 1,69% ogólnej liczby głosów.

Po Aporcie Rodzina Mokrzyckich nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki, ale posiada pośrednio:

a) poprzez Spółkę (która posiada akcje własne): 12.090 akcji imiennych serii A Spółki, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na jedną akcję), stanowiących 0,34% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 24.180 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 0,57% ogólnej liczby głosów, 21.156 akcji imiennych serii B stanowiących 0,59% kapitału zakładowego i reprezentujących 21.156 głosów stanowiących 0,49% ogólnej liczby głosów oraz 26.754 akcji zdematerializowanych serii C stanowiących 0,75% kapitału zakładowego i reprezentujących 26.754 głosów stanowiących 0,63% ogólnej liczby głosów, łącznie 60.000 akcji stanowiących 1,68% kapitału zakładowego i reprezentujących 72.090 głosów stanowiących 1,69% ogólnej liczby głosów, oraz

b) poprzez Lamosville: 1.932.415 akcji, tj. 702.642 akcje imienne serii A uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję) stanowiące 19,67% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.405.284 głosy na Walnych Zgromadzeniach, co stanowi 32,87% ogólnej liczby głosów, 1.227.936 akcji imiennych serii B stanowiące 34,37% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.227.936 głosy na Walnych Zgromadzeniach, co stanowi 28,72% ogólnej liczby głosów oraz 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C stanowiące 0,05% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.837 głosów na Walnych Zgromadzeniach, co stanowi 0,04% ogólnej liczby głosów tj. łącznie 1.932.415 akcji Spółki, stanowiące 54,1% kapitału zakładowego i reprezentujące łącznie 2.635.057 głosów na walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowiło 61,63% ogólnej liczby głosów.

Rodzina Mokrzyckich poinformowała, że nie była w dacie Aportu stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie i nie posiadała żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Po Aporcie Rodzina Mokrzyckich nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki, a pośrednio poprzez swoje podmioty zależne posiada łącznie 1.992.415 akcji Mo-Bruk tj. 714.732 akcje imienne serii A uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję) stanowiące 20,00% kapitału zakładowego i reprezentujące łącznie 1.429.464 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 33,43% ogólnej liczby głosów, 1.249.092 akcji imiennych serii B stanowiących 34,96% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 1.249.092 głosów na Walnych zgromadzeniach Spółki, co stanowi 29,21% ogólnej liczby głosów oraz 28.591 akcji zwykłych na okaziciela serii C stanowiących 0,80% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 28.591 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 0,67% ogólnej liczby głosów, łącznie stanowiących 55,76% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 2.707.147 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 63,32% ogólnej liczby głosów.

Józef Mokrzycki, stosownie do art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie, dodatkowo poinformował, że w wyniku Aportu wniósł do spółki zależnej Lamosville 704.479 akcji Spółki, w tym 702.642 akcje imiene serii A uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję) oraz 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C, stanowiących 19,72% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 1.407.121 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 32,91% ogólnej liczby głosów w wyniku czego jego bezpośredni udział w ogólnej liczbie głosów spadł poniżej progu 5%.

Jednocześnie, zgodnie z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie Józef Mokrzycki poinformował, że w wyniku Aportu nabył pośrednio za pośrednictwem swojej spółki zależnej Lamosville 1.932.415 akcji Spółki, tj. 702.642 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na akcję), 1.227.936 akcji imiennych serii B oraz 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C stanowiących 54,1% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 2.635.057 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 61,63% ogólnej liczby głosów.

Przed Aportem, oprócz akcji kontrolowanych wspólnie przez Rodzinę Mokrzyckich Józef Mokrzycki posiadał indywidualnie bezpośrednio 702.642 akcje imienne serii A uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję) stanowiące 19,67% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.405.284 głosy na Walnych Zgromadzeniach, co stanowiło 32,87% ogólnej liczby głosów oraz 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C stanowiących 0,05% kapitału zakładowego i reprezentujących 1.837 głosów na Walnych Zgromadzeniach, co stanowiło 0,04% ogólnej liczby głosów. Łącznie Józef Mokrzycki posiadał 704.479 akcji Spółki stanowiących 19,72% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 1.407.121 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowiło 32,91% ogólnej liczby głosów.

Jedynym podmiotem, który mógł być uznany za podmiot zależny od Rodziny Mokrzyckich, w tym od Józefa Mokrzyckiego, który jednocześnie posiada akcje Spółki, była Spółka, która przed Aportem posiadała 12.090 akcji imiennych serii A Spółki uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na jedną akcję), stanowiących 0,34% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 24.180 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 0,57% ogólnej liczby głosów, 21.156 akcji imiennych serii B stanowiących 0,59% kapitału zakładowego i reprezentujących 21.156 głosów stanowiących 0,49% ogólnej liczby głosów oraz 26.754 akcji zdematerializowanych serii C stanowiących 0,75% kapitału zakładowego i reprezentujących 26.754 głosów stanowiących 0,63% ogólnej liczby głosów, łącznie 60.000 akcji stanowiących 1,68% kapitału zakładowego i reprezentujących 72.090 głosów stanowiących 1,69% ogólnej liczby głosów.

Po Aporcie Józef Mokrzycki nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki, ale posiada pośrednio:

a) poprzez Spółkę (która posiada akcje własne): 12.090 akcji imiennych Spółki serii A, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na jedną akcję), stanowiących 0,34% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 24.180 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 0,57% ogólnej liczby głosów, 21.156 akcji imiennych serii B stanowiących 0,59% kapitału zakładowego i reprezentujących 21.156 głosów stanowiących 0,49% ogólnej liczby głosów oraz 26.754 akcji zdematerializowanych serii C stanowiących 0,75% kapitału zakładowego i reprezentujących 26.754 głosów stanowiących 0,63% ogólnej liczby głosów, łącznie 60.000 akcji stanowiących 1,68% kapitału zakładowego i reprezentujących 72.090 głosów stanowiących 1,69% ogólnej liczby głosów, oraz

b) poprzez Lamosville: 1.932.415 akcji, tj. 702.642 akcje imienne serii A uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję) stanowiące 19,67% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.405.284 głosy na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 32,87% ogólnej liczby głosów, 1.227.936 akcji imiennych serii B stanowiące 34,37% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.227.936 głosy na Walnych Zgromadzeniach, co stanowi 28,72% ogólnej liczby głosów oraz 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C stanowiące 0,05% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.837 głosów na Walnych Zgromadzeniach, co stanowi 0,04% ogólnej liczby głosów tj. łącznie 1.932.415 akcji Spółki, stanowiące 54,1% kapitału zakładowego i reprezentujące łącznie 2.635.057 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 61,63% ogólnej liczby głosów.

Józef Mokrzycki poinformował, że nie był w dacie Aportu stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie i nie posiadał żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Po Aporcie Józef Mokrzycki nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki, a pośrednio poprzez swoje podmioty zależne posiada łącznie 1.992.415 akcji Spółki, tj. 714.732 akcji imienne serii A uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na akcję) stanowiące 20,00% kapitału zakładowego i reprezentujące łącznie 1.429.464 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 33,43% ogólnej liczby głosów, 1.249.092 akcji imiennych serii B stanowiących 34,96% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 1.249.092 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 29,21% ogólnej liczby głosów oraz 28.591 akcji zwykłych na okaziciela serii C stanowiących 0,80% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 28.591 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 0,67% ogólnej liczby głosów, łącznie stanowiących 55,76% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 2.707.147 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 63,32% ogólnej liczby głosów.

Elżbieta Mokrzycka, stosownie do art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie, dodatkowo poinformowała, że w wyniku Aportu wniosła do swojej spółki zależnej Lamosville 370.833 akcje imienne Spółki stanowiące 10,38% kapitału zakładowego i reprezentujące 370.833 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 8,67% ogólnej liczby głosów w wyniku czego jej bezpośredni udział w ogólnej liczbie głosów spadł poniżej progu 5%.

Jednocześnie, zgodnie z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie Elżbieta Mokrzycka poinformowała, że w wyniku Aportu nabyła pośrednio za pośrednictwem swojej spółki zależnej Lamosville 1.932.415 akcji Spółki, tj. 702.642 akcje imienne serii A uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję), 1.227.936 akcji imiennych serii B oraz 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C, stanowiących 54,1% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 2.635.057 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 61,63% ogólnej liczby głosów.

Przed Aportem, oprócz akcji kontrolowanych wspólnie przez Rodzinę Mokrzyckich, posiadała indywidualnie bezpośrednio 370.833 akcje imienne Spółki stanowiące 10,38% kapitału zakładowego i reprezentujące 370.833 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowiło 8,67% ogólnej liczby głosów.

Jedynym podmiotem, który mógł być uznany za podmiot zależny od Rodziny Mokrzyckich, w tym od Elżbiety Mokrzyckiej, który jednocześnie posiada akcje Spółki, była Spółka, która posiada 12.090 akcji imiennych Spółki serii A, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na jedną akcję), stanowiących 0,34% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 24.180 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 0,57% ogólnej liczby głosów stanowiących, 21.156 akcji imiennych serii B stanowiących 0,59% kapitału zakładowego i reprezentujących 21.156 głosów stanowiących 0,49% ogólnej liczby głosów oraz 26.754 akcji zdematerializowanych serii C stanowiących 0,75% kapitału zakładowego i reprezentujących 26.754 głosów stanowiących 0,63% ogólnej liczby głosów, łącznie 60.000 akcji stanowiących 1,68% kapitału zakładowego i reprezentujących 72.090 głosów stanowiących 1,69% ogólnej liczby głosów.

Po Aporcie Elżbieta Mokrzycka nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki, ale posiada pośrednio:

a) poprzez Spółkę (która posiada akcje własne): 12.090 akcji imiennych Spółki serii A, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na jedną akcję), stanowiących 0,34% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 24.180 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 0,57% ogólnej liczby głosów, 21.156 akcji imiennych serii B stanowiących 0,59% kapitału zakładowego i reprezentujących 21.156 głosów stanowiących 0,49% ogólnej liczby głosów oraz 26.754 akcji zdematerializowanych serii C stanowiących 0,75% kapitału zakładowego i reprezentujących 26.754 głosów stanowiących 0,63% ogólnej liczby głosów, łącznie 60.000 akcji stanowiących 1,68% kapitału zakładowego i reprezentujących 72.090 głosów stanowiących 1,69% ogólnej liczby głosów, oraz

b) poprzez Lamosville: 1.932.415 akcji, tj. 702.642 akcje imienne serii A uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję) stanowiące 19,67% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.405.284 głosy na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 32,87% ogólnej liczby głosów, 1.227.936 akcji imiennych serii B stanowiące 34,37% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.227.936 głosy na walnych zgromadzeniach, co stanowi 28,72% ogólnej liczby głosów oraz 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C stanowiące 0,05% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.837 głosów na Walnych Zgromadzeniach, co stanowi 0,04% ogólnej liczby głosów tj. łącznie 1.932.415 akcji Spółki, stanowiące 54,1% kapitału zakładowego i reprezentujące łącznie 2.635.057 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 61,63% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Elżbieta Mokrzycka poinformowała, że nie była w dacie Aportu stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie i nie posiadała żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Po Aporcie Elżbieta Mokrzycka nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki, a pośrednio poprzez swoje podmioty zależne posiada łącznie 1.992.415 akcji Mo-Bruk, tj. 714.732 akcje imienne serii A uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję) stanowiące 20,00% kapitału zakładowego i reprezentujące łącznie 1.429.464 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 33,43% ogólnej liczby głosów, 1.249.092 akcji imiennych serii B stanowiących 34,96% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 1.249.092 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 29,21% ogólnej liczby głosów oraz 28.591 akcji zwykłych na okaziciela serii C stanowiących 0,80% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 28.591 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 0,67% ogólnej liczby głosów, łącznie stanowiących 55,76% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 2.707.147 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 63,32 % ogólnej liczby głosów.

Anna Mokrzycka-Nowak, stosownie do art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie dodatkowo poinformowała, że w wyniku Aportu wniosła do swojej spółki zależnej Lamosville 285.701 akcji imiennych Spółki serii B, stanowiących 8,00% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 285.701 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 6,68% ogólnej liczby głosów, w wyniku czego jej bezpośredni udział w ogólnej liczbie głosów spadł poniżej progu 5%.

Jednocześnie, zgodnie z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie Anna Mokrzycka – Nowak poinformowała, że w wyniku Aportu nabyła pośrednio za pośrednictwem swojej spółki zależnej Lamosville 1.932.415 akcji Spółki, tj. 702.642 akcje imienne serii A uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję), 1.227.936 akcji imiennych serii B oraz 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C, stanowiących 54,1% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 2.635.057 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 61,63% ogólnej liczby głosów.

Przed Aportem, oprócz akcji kontrolowanych wspólnie przez Rodzinę Mokrzyckich, Anna Mokrzycka – Nowak posiadała indywidualnie bezpośrednio 285.701 akcji imiennych serii B Spółki, stanowiących 8,00% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 285.701 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowiło 6,68% ogólnej liczby głosów.

Jedynym podmiotem, który mógł być uznany za podmiot zależny od Rodziny Mokrzyckich, w tym od Anna Mokrzyckiej – Nowak, który jednocześnie posiada akcje Spółki, była Spółka, która posiada 12.090 akcji imiennych Spółki serii A, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na jedną akcję), stanowiących 0,34% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 24.180 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 0,57% ogólnej liczby głosów stanowiących, 21.156 akcji imiennych serii B stanowiących 0,59% kapitału zakładowego i reprezentujących 21.156 głosów stanowiących 0,49% ogólnej liczby głosów oraz 26.754 akcji zdematerializowanych serii C stanowiących 0,75% kapitału zakładowego i reprezentujących 26.754 głosów stanowiących 0,63% ogólnej liczby głosów, łącznie 60.000 akcji stanowiących 1,68% kapitału zakładowego i reprezentujących 72.090 głosów stanowiących 1,69% ogólnej liczby głosów.

Po Aporcie Anna Mokrzycka – Nowak nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki, ale posiada pośrednio:

a) poprzez Spółkę (która posiada akcje własne): 12.090 akcji imiennych Spółki serii A, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na jedną akcję), stanowiących 0,34% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 24.180 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 0,57% ogólnej liczby głosów, 21.156 akcji imiennych serii B stanowiących 0,59% kapitału zakładowego i reprezentujących 21.156 głosów stanowiących 0,49% ogólnej liczby głosów oraz 26.754 akcji zdematerializowanych serii C stanowiących 0,75% kapitału zakładowego i reprezentujących 26.754 głosów stanowiących 0,63% ogólnej liczby głosów, łącznie 60.000 akcji stanowiących 1,68% kapitału zakładowego i reprezentujących 72.090 głosów stanowiących 1,69% ogólnej liczby głosów, oraz

b) poprzez Lamosville: 1.932.415 akcji, tj. 702.642 akcje imienne serii A uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję) stanowiące 19,67 % kapitału zakładowego i reprezentujące 1.405.284 głosy na Walnych Zgromadzeniach, co stanowi 32,87% ogólnej liczby głosów, 1.227.936 akcji imiennych serii B stanowiące 34,37% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.227.936 głosy na Walnych Zgromadzeniach, co stanowi 28,72% ogólnej liczby głosów oraz 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C stanowiące 0,05% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.837 głosów na Walnych Zgromadzeniach, co stanowi 0,04% ogólnej liczby głosów, tj. łącznie 1.932.415 akcji Spółki, stanowiące 54,1% kapitału zakładowego i reprezentujące łącznie 2.635.057 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 61,63% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Anna Mokrzycka – Nowak poinformowała, że nie była w dacie Aportu stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie i nie posiadała żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Po Aporcie Anna Mokrzycka – Nowak nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki, a pośrednio poprzez swoje podmioty zależne posiada łącznie 1.992.415 akcji Mo-Bruk, tj. 714.732 akcje imienne serii A uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję) stanowiące 20,00% kapitału zakładowego i reprezentujące łącznie 1.429.464 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 33,43% ogólnej liczby głosów, 1.249.092 akcji imiennych serii B stanowiących 34,96% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 1.249.092 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 29,21% ogólnej liczby głosów oraz 28.591 akcji zwykłych na okaziciela serii C stanowiących 0,80% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 28.591 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 0,67% ogólnej liczby głosów, łącznie stanowiących 55,76% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 2.707.147 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 63,32% ogólnej liczby głosów.

Wiktor Mokrzycki, stosownie do art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie dodatkowo poinformował, że w wyniku Aportu wniósł do swojej spółki zależnej Lamosville 285.701 akcji imiennych serii B Spółki, stanowiących 8,00% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 285.701 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 6,68% ogólnej liczby głosów w wyniku czego mój bezpośredni udział w ogólnej liczbie głosów spadł poniżej progu 5%.

Jednocześnie, zgodnie z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie Wiktor Mokrzycki poinformował, że w wyniku Aportu nabył pośrednio za pośrednictwem swojej spółki zależnej Lamosville 1.932.415 akcji Spółki, tj. 702.642 akcje imienne serii A uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję) , 1.227.936 akcji imiennych serii B oraz 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C, stanowiących 54,1% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 2.635.057 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 61,63% ogólnej liczby głosów.

Przed Aportem, oprócz akcji kontrolowanych wspólnie przez Rodzinę Mokrzyckich, Wiktor Mokrzycki posiadał indywidualnie bezpośrednio 285.701 akcji imiennych serii B Spółki, stanowiących 8,00% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 285.701 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 6,68% ogólnej liczby głosów.

Jedynym podmiotem, który mógł być uznany za podmiot zależny od Rodziny Mokrzyckich, w tym od Wiktora Mokrzyckiego, który jednocześnie posiada akcje Spółki, była Spółka, która posiada 12.090 akcji imiennych Spółki serii A, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na jedną akcję), stanowiących 0,34% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 24.180 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 0,57 % ogólnej liczby głosów stanowiących, 21.156 akcji imiennych serii B stanowiących 0,59% kapitału zakładowego i reprezentujących 21.156 głosów stanowiących 0,49% ogólnej liczby głosów oraz 26.754 akcji zdematerializowanych serii C stanowiących 0,75% kapitału zakładowego i reprezentujących 26.754 głosów stanowiących 0,63% ogólnej liczby głosów, łącznie 60.000 akcji stanowiących 1,68% kapitału zakładowego i reprezentujących 72.090 głosów stanowiących 1,69% ogólnej liczby głosów.

Po Aporcie Wiktor Mokrzycki nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki, ale posiada pośrednio:

a) poprzez Spółkę (która posiada akcje własne): 12.090 akcji imiennych Spółki serii A, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na jedną akcję), stanowiących 0,34% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 24.180 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 0,57% ogólnej liczby głosów, 21.156 akcji imiennych serii B stanowiących 0,59% kapitału zakładowego i reprezentujących 21.156 głosów stanowiących 0,49% ogólnej liczby głosów oraz 26.754 akcji zdematerializowanych serii C stanowiących 0,75% kapitału zakładowego i reprezentujących 26.754 głosów stanowiących 0,63% ogólnej liczby głosów, łącznie 60.000 akcji stanowiących 1,68% kapitału zakładowego i reprezentujących 72.090 głosów stanowiących 1,69% ogólnej liczby głosów, oraz

b) poprzez Lamosville: 1.932.415 akcji, tj. 702.642 akcje imienne serii A uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję) stanowiące 19,67% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.405.284 głosy na Walnych Zgromadzeniach, co stanowi 32,87% ogólnej liczby głosów, 1.227.936 akcji imiennych serii B stanowiące 34,37% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.227.936 głosy na Walnych Zgromadzeniach, co stanowi 28,72% ogólnej liczby głosów oraz 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C stanowiące 0,05% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.837 głosów na walnych zgromadzeniach, co stanowi 0,04% ogólnej liczby głosów tj. łącznie 1.932.415 akcji Spółki, stanowiące 54,1% kapitału zakładowego i reprezentujące łącznie 2.635.057 głosów na walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 61,63% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Wiktor Mokrzycki poinformował, że nie był w dacie Aportu stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie i nie posiadał żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Po Aporcie Wiktor Mokrzycki nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki, a pośrednio poprzez swoje podmioty zależne posiada łącznie 1.992.415 akcji Spółki, tj. 714.732 akcje imienne serii A uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję) stanowiące 20,00% kapitału zakładowego i reprezentujące łącznie 1.429.464 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 33,43% ogólnej liczby głosów, 1.249.092 akcji imiennych serii B stanowiących 34,96% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 1.249.092 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 29,21% ogólnej liczby głosów oraz 28.591 akcji zwykłych na okaziciela serii C stanowiących 0,80% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 28.591 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 0,67% ogólnej liczby głosów, łącznie stanowiących 55,76% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 2.707.147 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 63,32% ogólnej liczby głosów.

Tobiasz Mokrzycki, stosownie do art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie dodatkowo poinformował, że w wyniku Aportu wniósł do swojej spółki zależnej Lamosville 285.701 akcji imiennych serii B Spółki, stanowiących 8,00% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 285.701 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 6,68% ogólnej liczby głosów w wyniku czego jego bezpośredni udział w ogólnej liczbie głosów spadł poniżej progu 5%.

Jednocześnie, zgodnie z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie Tobiasz Mokrzycki poinformował, że w wyniku Aportu nabył pośrednio za pośrednictwem swojej spółki zależnej Lamosville 1.932.415 akcji Spółki, tj. 702.642 akcje imienne serii A uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję), 1.227.936 akcji imiennych serii B oraz 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C, stanowiących 54,1% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 2.635.057 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 61,63% ogólnej liczby głosów.

Przed Aportem, oprócz akcji kontrolowanych wspólnie przez Rodzinę Mokrzyckich, Tobiasz Mokrzycki posiadał indywidualnie bezpośrednio 285.701 akcji imiennych serii B Spółki, stanowiących 8,00% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 285.701 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 6,68% ogólnej liczby głosów.

Jedynym podmiotem, który mógł być uznany za podmiot zależny od Rodziny Mokrzyckich, w tym od Tobiasza Mokrzyckiego, który jednocześnie posiada akcje Spółki, była Spółka, która posiada 12.090 akcji imiennych Spółki serii A, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na jedną akcję), stanowiących 0,34% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 24.180 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 0,57% ogólnej liczby głosów stanowiących, 21.156 akcji imiennych serii B stanowiących 0,59% kapitału zakładowego i reprezentujących 21.156 głosów stanowiących 0,49% ogólnej liczby głosów oraz 26.754 akcji zdematerializowanych serii C stanowiących 0,75% kapitału zakładowego i reprezentujących 26.754 głosów stanowiących 0,63% ogólnej liczby głosów, łącznie 60.000 akcji stanowiących 1,68% kapitału zakładowego i reprezentujących 72.090 głosów stanowiących 1,69% ogólnej liczby głosów.

Po Aporcie Tobiasz Mokrzycki nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki, ale posiada pośrednio:

a) poprzez Spółkę (która posiada akcje własne): 12.090 akcji imiennych Spółki serii A, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na jedną akcję), stanowiących 0,34% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 24.180 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 0,57% ogólnej liczby głosów, 21.156 akcji imiennych serii B stanowiących 0,59% kapitału zakładowego i reprezentujących 21.156 głosów stanowiących 0,49% ogólnej liczby głosów oraz 26.754 akcji zdematerializowanych serii C stanowiących 0,75% kapitału zakładowego i reprezentujących 26.754 głosów stanowiących 0,63% ogólnej liczby głosów, łącznie 60.000 akcji stanowiących 1,68% kapitału zakładowego i reprezentujących 72.090 głosów stanowiących 1,69% ogólnej liczby głosów, oraz

b) poprzez Lamosville: 1.932.415 akcji, tj. 702.642 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na akcję) stanowiące 19,67% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.405.284 głosy na Walnych Zgromadzeniach, co stanowi 32,87% ogólnej liczby głosów, 1.227.936 akcji imiennych serii B stanowiące 34,37% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.227.936 głosy na Walnych Zgromadzeniach, co stanowi 28,72% ogólnej liczby głosów oraz 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C stanowiące 0,05% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.837 głosów na walnych zgromadzeniach, co stanowi 0,04% ogólnej liczby głosów tj. łącznie 1.932.415 akcji Spółki, stanowiące 54,1% kapitału zakładowego i reprezentujące łącznie 2.635.057 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 61,63% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Tobiasz Mokrzycki poinformował, że nie był w dacie Aportu stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie i nie posiadał żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Po Aporcie Tobiasz Mokrzycki nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki, a pośrednio poprzez swoje podmioty zależne posiada łącznie 1.992.415 akcji Spółki, tj. 714.732 akcje imienne serii A uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję) stanowiące 20,00% kapitału zakładowego i reprezentujące łącznie 1.429.464 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 33,43% ogólnej liczby głosów, 1.249.092 akcji imiennych serii B stanowiących 34,96% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 1.249.092 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 29,21% ogólnej liczby głosów oraz 28.591 akcji zwykłych na okaziciela serii C stanowiących 0,80% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 28.591 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 0,67% ogólnej liczby głosów, łącznie stanowiących 55,76% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 2.707.147 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 63,32% ogólnej liczby głosów.