• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja w przedmiocie dopuszczenia do obrotu na GPW akcji serii D Emitenta

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 marca 2017 r. powziął informację o uchwale nr 301/2017 Zarządu Giełdy z dnia 27 marca 2017 roku, na mocy której dopuszczono do obrotu giełdowego na rynku równoległym 1.270.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Mo-BRUK S.A., o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 30 marca 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki Mo-BRUK S.A., o których mowa w akapicie 1. powyżej , pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 30 marca 2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem ,,PLMOBRK00013″.