• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja w sprawie korzystnego wyroku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2011 z dnia 26 marca br. oraz nr 40/2011 z dnia

23 sierpnia br., zawierających informacje związane z nieprawomocną decyzją Ministra Środowiska z dnia 16 marca br. (znak decyzji DIŚoa-281-38/11665/11/MT) Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że na rozprawie w dniu 07.11.2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił ww. decyzję Ministra Środowiska dotyczącą stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.07.2007 r. w przedmiocie udzielenia firmie Mo-BRUK pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ulicy Górniczej 1 i 4.
Jest to kolejne korzystne na Emitenta rozstrzygnięcie.
W ustnym uzasadnieniu wyroku, Sąd podzielił stanowisko Mo-BRUK S.A., wskazał na występujące w decyzji Ministra poważne uchybienia w zakresie prawa materialnego. Przywołana powyżej wydana i uchylona przez Sąd decyzja Ministra Środowiska wskazywała na rażące naruszenie prawa przez Wojewodę Dolnośląskiego.
Sąd stwierdził, że takie naruszenie nie miało miejsca, a Wojewoda prawidłowo wydał decyzje w przedmiocie udzielenia firmie Mo-Bruk S.A. pozwolenia zintegrowanego.
Sąd obciążył kosztami procesu Ministra Środowiska i nakazał sprawę ponownie rozpatrzyć.
W ocenie Zarządu jest to istotny dla Spółki wyrok, potwierdzający prawidłowość postępowania Mo-BRUK S.A. To kolejne orzeczenie Sądu wskazujące na błędne postępowanie organów, narażające wizerunek Emitenta i wywołujące znaczące niedogodności z uwagi na żmudne procedury odwoławcze.
Podstawa prawna: § 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacja istotna