• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Korekta raportu bieżącego nr 17/2024 „Wypłata dywidendy z zysku za 2023 rok”

Zarząd Mo-BRUK S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 17/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. „Wypłata dywidendy z zysku za 2023 rok”. Przekazany raport nie zawierał informacji o liczbie akcji objętych dywidendą.

Poniżej brzmienie raportu Emitenta przed korektą i po korekcie:

Przed korektą:

Zarząd Mo-BRUK S.A. (Emitent) z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 24 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 46.264.695,45 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 45/100), co stanowi 13,17 zł na 1 akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło:
1. dzień dywidendy (dzień D), tj. dzień nabycia prawa do dywidendy - na dzień 30 lipca 2024 roku
2. termin wypłaty dywidendy (dzień W) - na dzień 30 października 2024 roku.

Po korekcie:

Zarząd Mo-BRUK S.A. (Emitent) z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 24 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 46.264.695,45 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 45/100), co stanowi 13,17 zł na 1 akcję.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 3 512 885 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło:
1. dzień dywidendy (dzień D), tj. dzień nabycia prawa do dywidendy - na dzień 30 lipca 2024 roku
2. termin wypłaty dywidendy (dzień W) - na dzień 30 października 2024 roku.