• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o złożeniu w UKNF wniosek o zatwierdzeniu prospektu.

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 1 sierpnia 2020 Emitent złożył w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu, który zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 22/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku, został sporządzony w związku z ubieganiem się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 1.249.092 (jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) akcji serii B o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda oraz w związku z publiczną sprzedażą do 1.756.442 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda.