• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Oświadczenie Zarządu Mo-BRUK S.A. dotyczące rozpowszechnia nieprecyzyjnych informacji przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie Składowiska Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu.

W związku z konferencją prasową odbytą w dniu 7 października 2016 roku w Wałbrzychu, w czasie której Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Wicewojewoda Dolnośląski oraz Prezydent Miasta Wałbrzycha podali informacje o wydanej decyzji cofającej pozwolenie zintegrowane dla Składowiska Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu przy ul. Górniczej oraz rozpowszechnianymi w mediach nieprecyzyjnymi informacjami związanymi z przedmiotową decyzją Zarząd Spółki Mo-BRUK S.A. oświadcza:

Decyzja, którą Marszałek Województwa Dolnośląskiego usiłował cofnąć pozwolenie zintegrowane zarówno pod względem prawnym, jak i merytorycznym jest błędna i nieprawomocna, w dniu dzisiejszym zostało sporządzone odwołanie do Ministra Środowiska. Zarząd Spółki informuje, że posiada prawomocną Decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 września 2016 roku stwierdzającą, że przedmiotowe pozwolenie zintegrowane obowiązuje na czas nieoznaczony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane na bezterminowe pozostaje w obrocie prawnym. Jest to kolejna próba bezprawnego unicestwienia pozwolenia zintegrowanego. Dwie poprzednie próby zakończone wyrokami sądów administracyjnych (w tym NSA) potwierdzają zgodną z prawem działalność Spółki.

Informacje podane na konferencji prasowej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Wicewojewodę Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz informacje podane m.in. na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałbrzycha pt.

„Mo-Bruk nie będzie składował odpadów” oraz na stronie www.portalsamorządowy.pl w artykule pt. „Wałbrzych: zamknięto uciążliwe składowisko odpadów” znacznie odbiegają od stanu faktycznego, wprowadzają opinię publiczną w błąd i godzą w dobre imię Spółki Mo-BRUK. Wszystkie informacje przekazane przez uczestników konferencji prasowej i powielane przez media o posiadanym przez Spółkę rzekomym zakazie użytkowania składowania odpadów, zaprzestaniu składowania odpadów bądź twierdzące o zamknięciu składowiska są nieprawdziwe. Składowisko Odpadów Przemysłowych w dalszym ciągu funkcjonuje na niezmienionych zasadach.

W ocenie Zarządu Spółki konferencja prasowa zwołana w dniu 7 października br. była działaniem pozorowanym. W tym właśnie dniu Prezydent Miasta Wałbrzycha wpłacił na konto Spółki kwotę ponad 360 tysięcy złotych tytułem niesłusznie pobranej w 2011 roku opłaty za wycinkę drzew. Prezydent Miasta w dalszym ciągu jest dłużny Spółce blisko 300 tysięcy złotych tytułem naliczonych odsetek. W stosownym czasie Zarząd rozważy powiadomienie organów ścigania o wypłacie setek tysięcy złotych z budżetu Miasta Wałbrzycha, która następuje wskutek błędów urzędniczych. Zarząd nie wyklucza w przyszłości postępowań odszkodowawczych wobec organów administracji w przypadku poniesienia przez Spółkę jakichkolwiek strat z winy organów.