• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Otrzymanie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie uchylenia zaskarżonej decyzji w sprawie opłaty podwyższonej za rok 2016 w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji

Zarząd Spółki działającej pod firmą Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi („Emitent”, „Spółka”) zawiadamia niniejszym, że Spółka w dniu 16 stycznia 2023 r. otrzymała decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu („SKO”) z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchylenia zaskarżonej decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2021 r. w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Uchyloną decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego wymierzono Spółce opłatę podwyższoną za składowanie odpadów w 2016 r. na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, z wydzieloną kwaterą do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest przy ul. Górniczej 1 w Wałbrzychu, w wysokości 17.484.597,00 PLN.

Zdaniem Zarządu Spółki przedmiotowa decyzja SKO z dużym prawdopodobieństwem rzutować będzie na treść kolejnych decyzji SKO dotyczących odwołań od decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie opłat podwyższonych za lata 2017, 2018, 2019 i 2020, które również powinny zostać uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia. SKO w szerokim zakresie podzieliło argumentację Spółki co rokuje na pozytywne dla Emitenta ostateczne rozstrzygnięcia w tej sprawie.

Zarząd Spółki po analizie zadecyduje o podjęciu kolejnych działań w odniesieniu do decyzji SKO, nie wykluczając wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie przewidzianym prawem.