• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy dot. zamiaru sprzedaży akcji Spółki w ramach oferty publicznej.

Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. („Spółka” lub „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 9 listopada 2020 roku otrzymał zawiadomienia od akcjonariuszy Spółki, tj. Ginger Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Korzennej („Ginger Capital”) oraz Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie („Value FIZ”; Value FIZ oraz Ginger Capital dalej zwani są łącznie „Oferującymi”) o zamiarze sprzedaży akcji Emitenta w ramach oferty publicznej akcji Spółki, która zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu Spółki, w następujący sposób:
1) Ginger Capital zamierza sprzedać do 526.933 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki,
2) Value FIZ zamierza sprzedać do 526.933 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki.
Jeśli Ginger Capital Sp. z o. o. zaoferuje mniej niż 526.933 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) Akcje Oferowane, to Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 zaoferuje nie więcej niż 1.053.866 (jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) Akcji Oferowanych, przy czym łącznie Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 oraz Ginger Capital Sp. z o.o. zaoferują nie więcej niż 1.053.866 (jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) Akcji. Oferowanych.
W związku z powyższym, Oferujący zamierzają sprzedać łącznie do 1.053.866 (jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji Spółki, stanowiących 30% kapitału zakładowego Spółki oraz 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Dodatkowo, zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami, Oferujący nie wykluczają zwiększenia puli akcji oferowanych w ramach oferty publicznej akcji Spółki i zaoferowania dodatkowo:
1) do 175.644 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki przez Ginger Capital;
2) do 175.644 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki oferowanych przez Value FIZ.
W związku z powyższym, Oferujący nie wykluczają zwiększenia puli oferowanych akcji o łącznie do 351.288 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki stanowiących 10% kapitału zakładowego Spółki oraz 8,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Szczegółowe parametry oferty zostaną podane do publicznej wiadomości w prospekcie, który zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.