• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Podjęcie przez Zarząd Mo-BRUK S.A. uchwały w sprawie zmiany Polityki Dywidendowej.

Zarząd Mo-BRUK S.A. (Emitent) informuje, że w nawiązaniu do komunikatu bieżącego 7/2019 przekazanego w dniu 15 kwietnia 2019 roku, w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie zmiany polityki dywidendowej o następującej treści:
Zarząd Mo-BRUK S.A. zobowiązuje się rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczanie od 50% do 100% zysku netto Mo-BRUK S.A. na dywidendę pod warunkiem utrzymania założonego poziomu długu netto do EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku.
Przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego w Mo-BRUK S.A., Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę plany inwestycyjne w tym akwizycyjne, sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych) oraz oceny perspektyw Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.
Relacja długu netto Spółki do EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku, nie może przekroczyć 2,5.
Niniejsza Polityka Dywidendowa ustalona zostaje na czas nieokreślony i będzie podlegać okresowej weryfikacji.
Niniejsza Polityka Dywidendowa wchodzi w życie z dniem podjęcia i znajduje zastosowanie począwszy od zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.