• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Podjęcie uchwały przez Zarząd Mo-BRUK S.A. w sprawie zatwierdzenia warunków emisji Obligacji serii B

Mo-BRUK S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu przez Zarząd Mo-BRUK S.A. uchwały w dniu 19 lipca 2014 roku w sprawie emisji Obligacji serii B oraz zatwierdzenia warunków emisji obligacji. W podjętej uchwale postanowiono, że Spółka dokona emisji 20.000 sztuk Obligacji kuponowych o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 PLN. Najważniejsze parametry emisji przedstawiają się następująco: Emitowane Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane. Obligacje zostaną zabezpieczone po dniu emisji hipoteką na jednej z działek należących do Emitenta oraz zastawem na zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych oraz Spalarnię odpadów niebezpiecznych w Karsach w woj. świętokrzyskim. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, opartej o stawkę WIBOR 3M, powiększonej o stałą marżę. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na ASO BondSpot w terminie do 31.12.2014, z zastrzeżeniem uprzedniej rejestracji Obligacji w KDPW S.A. Wykup obligacji według wartości nominalnej Obligacji nastąpi w dniu 31 sierpnia 2016 roku. O przeprowadzonej emisji Spółka poinformuje odrębnym raportem.