• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Powołanie członka rady nadzorczej

Zarząd Mo-BRUK S.A. działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) informuje, że w dniu 20 listopada 2013 roku na NWZA powziął uchwałę w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Spółki Mo-BRUK Pana Jana Bastę.

Pan Jan Basta posiada wieloletnie doświadczenie w administracji i zarządzaniu prywatnym przedsiębiorstwem. Jest współwłaścicielem firmy Basso Sp. z o. o. oraz Prezesem Zarządu Agro-Farm Sp. z o. o. Wieloletni Dyrektor ODR w Nawojowej. Posiada wykształcenie wyższe.

Pan Jan Basta nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jan Basta nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.