• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Powołanie Członków Zarządu Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi („Emitent”) informuje, iż w związku z upływającą w dniu 30 kwietnia 2020 r. kadencją zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła w dniu 25 lutego 2020 r. uchwały w sprawie powołania Prezesa oraz Wiceprezesów Zarządu Spółki, na podstawie których powołała Zarząd w niezmienionym składzie na nową wspólną kadencję, która rozpocznie się w dniu 1 maja 2020 i trwać będzie przez okres 5 lat.

Skład Zarządu nowej kadencji przedstawia się następująco:

1) Pan Józef Mokrzycki – Prezes Zarządu

2) Pani Elżbieta Mokrzycka – Wiceprezes Zarządu ds. Administracji

3) Pani Anna Mokrzycka Nowak – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju

4) Pan Wiktor Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

5) Pan Tobiasz Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu ds. Budownictwa

Zgodnie z oświadczeniami Członków Zarządu nowej kadencji, żaden z nich:

1) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

2) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Noty biograficzne, zawierające informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, zajmowanych wcześniej stanowiskach oraz opis przebiegu pracy zawodowej Członków Zarządu nie uległy zmianie w stosunku do informacji umieszczonych w Prospekcie Emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 marca 2017 roku – dostępnym na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).