• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendowanego podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2019 r. oraz wypłaty dywidendy

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”) informuje, że 2 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podejmując uchwałę, pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 39 404 359, 65 zł wskazując na jego następujące przeznaczanie:

1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 36 007 071,25 zł,

2. kapitał zapasowy w kwocie 3 397 288,40 zł.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu proponuje się ustalenie dnia dywidendy (dzień D) na dzień 22 czerwiec 2020 roku oraz termin wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 29 czerwiec 2020 roku.

Wypłacie dywidendy nie będą podlegały akcje własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w liczbie 60.000 sztuk (słownie: sześćdziesiąt tysięcy).

Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 10,25 zł.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych rekomendacja ta zostanie przedstawiona pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.