• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Publikacja prospektu Spółki

Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku, informującego o zatwierdzeniu w dniu 17 listopada 2020 roku prospektu Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego sporządzonego w związku z: (i) publiczną sprzedażą do 702.577 (siedemset dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda akcja, oferowanych przez Ginger Capital sp. z o.o. z siedzibą w Korzennej, oraz do 1.053.866 (jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda akcja oferowanych przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie („Akcje Oferowane”), przy czym łączna liczba Akcji Oferowanych zgodnie z prospektem nie przekroczy 1.405.154 (jeden milion czterysta pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcji; oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.227.936 (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda („Prospekt”), niniejszym informuje, że w dniu 18 listopada 2020 roku Emitent opublikował Prospekt w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki, w zakładce https://mobruk.pl/gielda/oferta-publiczna/
Dodatkowo Prospekt został opublikowany w dniu 18 listopada 2020 roku w wersji elektronicznej, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych firm inwestycyjnych – mBank S.A. w zakładce https://www.mdm.pl/ui-pub/site/analizy_i_rynek/informacje_z_rynku/nowe_emisje/aktualne_oferty oraz IPOPEMA Securities S.A. w zakładce https://www.ipopemasecurities.pl/page/show/id/183