• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Rejestracja obligacji

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 2 listopada 2011 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) na mocy uchwały nr 993/11 zarejestrował 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki Mo-BRUK S.A. o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każda oraz oznaczył te obligacje kodem PLMOBRK0039, pod warunkiem wprowadzenia tychże obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Zarejestrowanie wskazanych powyżej obligacji w KDPW nastąpi w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji serii A do alternatywnego systemu obrotu.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”