• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta.

Zarząd Mo-BRUK S.A. dalej: "Spółka" lub "Emitent" powziął informację, że w dniu 13.10. 2020 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian wynikających z Uchwały nr 3/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. z dnia 4 września 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz Uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. z dnia 4 września 2020 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z umorzenia akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu Spółki.

Spółka informuje, że Sąd Rejonowy obniżył kapitał zakładowy Spółki z kwoty 35.728.850 zł słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych do kwoty 35.128.850 zł słownie: trzydzieści pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych, tj. o kwotę 600.000 zł słownie: sześćset tysięcy złotych poprzez umorzenie 60.000 słownie: sześćdziesiąt tysięcy akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 10 zł słownie: dziesięć złoty każda akcja, stanowiących 1,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMOBRK00013.

Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Mo-BRUK S.A. składa się z 3.512.885 akcji i dzieli się na 1.930.578 akcji imiennych, w tym 702.642 akcji imiennych serii A, 1.227.936 akcji imiennych serii B oraz 1.582.307 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 zł słownie: dziesięć złoty każda, o łącznej wartości 35.128.850 zł słownie: trzydzieści pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych. Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Mo-BRUK S.A. wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki wynosi 4.215.527 głosów. Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pozostałe akcje serii B i C uprawniają do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z rejestracją Uchwał przez Sąd Rejonowy nastąpiła zmiana statutu Spółki. Niniejszym w załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany w jego aktualnym brzmieniu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1. w zw. § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757.