• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Rejestracja zastawu w związku z ustanowieniem zabezpieczenia obligacji serii A

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że na mocy decyzji Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, 03.10.2011 roku został dokonany wpis w rejestrze zastawów. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących gospodarczą całość, będących rzeczowymi aktywami trwałymi, związanymi z działalnością przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą urządzenia i wyposażenie, maszyny i urządzenia techniczne oraz środki transportu wewnętrznego, znajdujący się w Mo-BRUK Spółka Akcyjna – Oddział w Ożarowie Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w miejscowości Karsy 78, gmina Ożarów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie oraz przyszłe elementy zbioru. Wartość zbioru na dzień 09.08.2011 roku wynosiła 33.830.000,00 zł. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na rzecz zastawnika, tj. obligatariuszy obligacji na okaziciela serii A, działającego przez administratora zastawu Łuczyński i Wspólnicy Spółka komandytowa w Warszawie.

Ustanowienie i rejestracja zastawu było wynikiem zobowiązania Emitenta do ustanowienia zabezpieczenia obligacji serii A, wyemitowanych przez Mo-BRUK S.A. 12.08.2011 roku. Zarząd Emitenta informuje, że zakończenie procedury ustanowienia zabezpieczeń obligacji otworzyło Spółce drogę do ubiegania się o rejestrację obligacji Emitenta w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.