• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Rejestracja zmiany Statutu Spółki Mo-BRUK

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2022 r. powziął informację o rejestracji w dniu 27 grudnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr 5/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. z dnia 05 grudnia 2022 r.

Zmiany statutu polegają na tym, że:
1. Uchyla się § 8 ust. 3 Statutu Spółki.

2. Zmienia się §19a Statutu Spółki w ten sposób, że po słowach: „Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia” - kropkę zmienia się na przecinek i dodaje słowa: „które dokonało wyboru członka Rady Nadzorczej”.

3. Zmienia się § 20 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że słowa: „nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.” zastępuje się słowami: „jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

4. W § 21 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: „Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

5. Zmienia się § 23 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, że po słowach: „oraz niewykorzystywania” dodaje się słowa „posiadanych informacji”.

6. Zmienia się § 30 ust. 1 Statutu Spółki w te sposób, że słowa „kapitału zakładowego obecnego” zastępuje się słowami „głosów obecnych”.

Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 5 grudnia 2022 r. została przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 21/2022.

Tekst jednolity Statutu Spółki został przyjęty Uchwałą nr 274/2022 Rady Nadzorczej Spółki Mo-BRUK z dnia 07 grudnia 2022 r.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający zarejestrowane zmiany.