• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Rekomendacja Zarządu w zakresie podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”) informuje, że 1 czerwca 2020 r., podejmując uchwałę, postanowił przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendację podziału zysku osiągniętego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 39 404 359, 65 zł wskazując na jego następujące przeznaczanie:

1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 36 007 071,25 zł,

2. kapitał zapasowy w kwocie 3 397 288,40 zł.

Zarząd rekomenduje ustalenie dnia dywidendy (dzień D) na dzień 22 czerwiec 2020 roku oraz terminu wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 29 czerwiec 2020 roku.

Wypłacie dywidendy nie będą podlegały akcje własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w liczbie 60.000 sztuk (słownie: sześćdziesiąt tysięcy).

Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 10,25 zł.

Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o ocenę powyższej propozycji oraz przedłoży ją wraz z rekomendacją Walnemu Zgromadzeniu.