• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Rekomendacja Zarządu w zakresie podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy.

Zarząd Mo-BRUK S.A. ("Emitent") informuje, że 26 maja 2023 r., podejmując uchwałę, postanowił przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendację podziału zysku osiągniętego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 92.486.759,61 zł wskazując na jego następujące przeznaczanie:

1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 46 264 695,45 zł,
2. kapitał zapasowy w kwocie 46 222 064,16 zł.

Zarząd rekomenduje ustalenie dnia dywidendy (dzień D) na dzień 3 lipca 2023 roku oraz terminu wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 10 lipca 2023 roku.

Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 13,17 zł.

Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o ocenę powyższej propozycji oraz przedłoży ją wraz z rekomendacją Walnemu Zgromadzeniu.