• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 29 maja 2019 roku Pan Adam Buchajski złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. ze skutkiem na koniec dnia 31 maja 2019 roku. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.