• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

Raporty roczne:

– skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2018 r. – w dniu 14 marca 2019 r.

Raport półroczny:

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. – w dniu 21 sierpnia 2019 r.

Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – w dniu 25 kwietnia 2019 r.

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – w dniu 24 października 2019 r.

Zarząd Mo-BRUK SA oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. 2018 poz. 757 (Rozporządzenie) Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.

Emitent informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

PODSTAWA PRAWNA:

Par. 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim