• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi Emitent podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

Raport roczny:
– skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2020 r. – w dniu 25 marca 2021 r.

Raport półroczny:
– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. – w dniu 19 sierpnia 2021 r.

Raporty kwartalne:
– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – w dniu 13 maja 2021 r.
– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – w dniu 9 listopada 2021 r.

Zarząd Mo-BRUK SA oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. 2018 poz. 757 „Rozporządzenie” Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.

Emitent informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz za II kwartał 2021 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

PODSTAWA PRAWNA:
Par. 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim