• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Niecwi podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

Raport roczny:
– skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2022 r. – w dniu 30 marca 2023 r.

Raport półroczny:
– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. – w dniu 17 sierpnia 2023 r.

Raporty kwartalne:
– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – w dniu 11 maja 2023 r.
– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – w dniu 9 listopada 2023 r.

Zarząd Mo-BRUK SA oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. 2018 poz. 757 „Rozporządzenie” Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.

Emitent informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

PODSTAWA PRAWNA:
Par. 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.