• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Terminy publikacji raportów okresowych Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2015

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku:

Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r. – w dniu 06 maja 2015 r.

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r. – w dniu 12 listopada 2015 r.

Raport półroczny:

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r. – w dniu 26 sierpnia 2015 r.

Raporty roczne:

– jednostkowy raport roczny za rok 2014 r. – w dniu 20 marzec 2015 r.

– skonsolidowany raport roczny za rok 2014 r. – w dniu 20 marzec 2015 r.

Zarząd Mo-BRUK SA oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259)(Rozporządzenie) Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.

Emitent informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

Na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał również odrębnego raportu za IV kwartał 2014 roku.