• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Terminy publikacji raportów okresowych Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2017.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – w dniu 11 maja 2017 r.

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – w dniu 14 listopada 2017 r.

Raport półroczny:

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. – w dniu 25 sierpnia 2017 r.

Raporty roczne:

– jednostkowy raport roczny za rok 2016 r. – w dniu 24 marzec 2017 r.

– skonsolidowany raport roczny za rok 2016 r. – w dniu 24 marzec 2017 r.

Zarząd Mo-BRUK SA oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259)(Rozporządzenie) Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.

Emitent informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

Na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał również odrębnego raportu za IV kwartał 2016 roku.