• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku:

Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r. -w dniu 9 maja 2012 r.

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 r. – w dniu 8 listopada 2012 r.

 

Raport półroczny

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 r. – w dniu 8 sierpnia 2012 r.

 

Raporty roczne:

– jednostkowy raport roczny za rok 2011 r. – w dniu 27 kwietnia 2012 r.

– skonsolidowany raport roczny za rok 2011 r. – w dniu 27 kwietnia 2012 r.

 

Zarząd Mo-BRUK SA oświadcza, iż zgodnie z §83 ust.1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259)(Rozporządzenie) Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.

Ponadto Emitent informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.