• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku:

Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 r. -w dniu 8 maja 2013 r.

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 r. – w dniu 6 listopada 2013 r.

Raport półroczny

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r. – w dniu 18 sierpnia 2013 r.

 

Raporty roczne:

– jednostkowy raport roczny za rok 2012 r. – w dniu 18 marca 2013 r.

– skonsolidowany raport roczny za rok 2012 r. – w dniu 18 marca 2013 r.

 

Zarząd Mo-BRUK SA oświadcza, iż zgodnie z §83 ust.1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259)(Rozporządzenie) Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.

Ponadto Emitent informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.