• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku:

Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. -w dniu 12 maja 2014 r.

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r. – w dniu 12 listopada 2014 r.

Raport półroczny:

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 r. – w dniu 27 sierpnia 2014 r.

Raporty roczne:

– jednostkowy raport roczny za rok 2013 r. – w dniu 26 marzec 2014 r.

– skonsolidowany raport roczny za rok 2013 r. – w dniu 26 marzec 2014 r.

Zarząd Mo-BRUK SA oświadcza, iż zgodnie z §83 ust.1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259)(Rozporządzenie) Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.

Ponadto Emitent informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.