• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Uzupełnienie skróconego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 01 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z §89 ust. 1 pkt 4, oraz §90 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Mo-BRUK S.A. przekazuje w załączeniu oświadczenie do śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 01 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej w wyniku pomyłki nie zostało załączone do raportu półrocznego opublikowanego w dniu 26 sierpnia 2015 r.

20293420_Oswiadczenie_Zarzadu_Mo-BRUK_S.A._z_dnia_26.08.2015_r.