• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Warunkowa rejestracja akcji serii B w KDPW

Zarząd spółki Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi („Spółka” lub „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 18 listopada 2020 roku powziął wiadomość, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 1.227.936 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 10,00 PLN każda oraz łącznej wartości nominalnej 12.279.360,00 PLN („Akcje Serii B”).
Akcje Serii B zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLMOBRK00013.
Warunkiem rejestracji Akcji Serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW jest wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, tj. na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
Rejestracja Akcji Serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW.