• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wpływ dywidendy ze spółki zależnej

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi ("Emitent") informuje, że w dniu 19 kwietnia 2022 r. na konto Emitenta wpłynęła dywidenda w kwocie 14 027 460,42 zł od spółki zależnej Raf-Ekologia Sp. z o. o.
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Raf-Ekologia Sp. z o.o. w dniu 11 kwietnia 2022 podjęło uchwałę o przeznaczeniu w całości zysku za rok obrotowy, trwający od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wyniósł 14 027 460,42 zł (słownie: czternaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 42/100) na wypłatę dywidendy na rzecz jedynego wspólnika, spółki Mo-BRUK S.A. w powyższej kwocie.

Zarząd Emitenta informuje, że wypłata dywidendy ze spółki zależnej będzie miała wpływ na wynik jednostkowy Emitenta, natomiast nie wpłynie na wynik skonsolidowany.