• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, iż 02.09.2015 roku otrzymał żądanie akcjonariusza, pana Józefa Mokrzyckiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 23 września 2015 r. następujących punktów obrad:

1.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i/lub utworzenie przez Spółkę

Mo-BRUK nowego przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności będą m.in. działalność budowlana w tym budowa nawierzchni betonowych.

2.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i/lub utworzenie przez Spółkę

Mo-BRUK nowego przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności będzie prowadzenie i zarządzanie stacjami paliw.

3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Mo-BRUK S.A. umów pożyczki z poszczególnymi Członkami Zarządu.

4.Podjęcie uchwały w przedmiocie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na prawach.

W związku z powyższym, Zarząd Mo-BRUK S.A. działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Mo-BRUK S.A. przez dodanie punktów 6-9 w porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach należących do Spółki Mo-BRUK.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i/lub utworzenie przez Spółkę Mo-BRUK nowego przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności będą m.in. działalność budowlana w tym budowa nawierzchni betonowych.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i/lub utworzenie przez Spółkę Mo-BRUK nowego przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności będzie prowadzenie i zarządzanie stacjami paliw.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawierania przez Mo-BRUK S.A. umów pożyczki z poszczególnymi Członkami Zarządu.

9.Podjęcie uchwały w przedmiocie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na prawach.

10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

20241706_Projekty_uchwal