• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, iż 18.08.2014 roku otrzymał żądanie akcjonariusza, pana Józefa Mokrzyckiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 08 września 2014 r. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej oraz zastawu rejestrowego na rzecz KBS.

W związku z powyższym, Zarząd Mo-BRUK S.A. działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta poprzez umieszczenie projektu rzeczonej uchwały w pkt 8.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5.Wybór komisji skrutacyjnej

6.Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mo-BRUK S.A. oraz hipoteki umownej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do Mo-BRUK S.A.

7.Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomościach należących do Spółki Mo-BRUK hipoteki łącznej oraz zastawów rejestrowych.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomości należącej do Spółki Mo-BRUK hipoteki umownej oraz zastawów rejestrowych.

9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

17228613_Projekt_Uchwaly_Nr_6_NWZ_Mo-BRUK_S.A.