• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ emitenta na żądanie akcjonariusza

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, iż 09.06.2014 roku otrzymał żądanie akcjonariusza, pana Józefa Mokrzyckiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej oraz zastawu rejestrowego w związku z koniecznością zabezpieczenia finansowania obligacji serii A.

W związku z powyższym, Zarząd Mo-BRUK S.A. działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez rozszerzenie punktu 8 porządku obrad o lit g. oraz lit. h.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz z opinią biegłego rewidenta oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok

8. Powzięcie uchwał w sprawach :

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku

b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz z opinią biegłego rewidenta

c. podziału zysku Spółki za 2013 rok

d. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2013 rok wraz z opinia biegłego rewidenta

e. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku

f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku

g. wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej oraz zastawu rejestrowego na rzecz BOŚ S.A.

h. wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej oraz zastawu rejestrowego tytułem zabezpieczenia wierzytelności wynikających z emisji obligacji serii B

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść projektu uchwał w załączeniu.