• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wykaz akcjonariuszy

Zarząd Mo-BRUK S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy spółki posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 stycznia 2011 r:

 

1. Józef Mokrzycki – posiada 714 732 akcji (uprzywilejowanych co do głosu) Spółki, co stanowi 52,94 % udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 46,77 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

2. Elżbieta Mokrzycka – posiada 377 220 akcji Spółki, co stanowi 13,97 % udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 12,34 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Anna Mokrzycka – posiada 297 805 akcji Spółki, co stanowi 11,03 % udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 9,74 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

4. Wiktor Mokrzycki – posiada 297 805 akcji Spółki, co stanowi 11,03 % udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 9,74 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

5. Tobiasz Mokrzycki – posiada 297 805 akcji Spółki, co stanowi 11,03 % udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 9,74 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

W załączeniu treść uchwał podjętych przez NWZA wraz z wynikami głosowania.
Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z Załącznikiem Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.