• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wykreślenie zastawu rejestrowego

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 18 kwietnia 2013 r. (data wpływu zaświadczenia o wykreśleniu do Spółki 26 kwietnia 2013 r.) Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał wykreślenia zastawu rejestrowego wpisanego w rejestrze zastawów pod pozycją rejestru 2114899.

Przedmiotem zastawu był zbiór rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość tj. maszyny i urządzenia o wartości 6 748 000 zł.

Przedmiotowy zastaw został ustanowiony jako jedno z zabezpieczeń kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (umowa z dnia 5 września 2007 r.) zaciągniętego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń dla Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach.