• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego.

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”) z siedzibą w Niecwi informuje, że 3 marca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwotę 12 330 226,35 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia sześć 35/100), co stanowi 3,51 zł na jedną akcję.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło:

1. dzień dywidendy (dzień D) tj. dzień nabycia prawa do dywidendy – na 12 marca 2020 roku,

2. termin wypłaty dywidendy (dzień W)- na 19 marca 2020 roku.

Wypłacie dywidendy nie będą podlegały akcje własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w ilości 60.000 sztuk (słownie: sześćdziesiąt tysięcy).