• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wypłata dywidendy z zysku za 2018 rok

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”) z siedzibą w Niecwi informuje, że 24 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 9 682 518,35 zł, co stanowi 2,71 zł na jedną akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło:

1. dzień dywidendy (dzień D) tj. dzień nabycia prawa do dywidendy – na 3 lipca 2019 roku,

2. termin wypłaty dywidendy (dzień W)- na 10 lipca 2019 roku.

Wypłacie dywidendy nie będą podlegały akcje własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w ilości 38.500 sztuk (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało, aby kwotę 9 683 413,76 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.