• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wypłata dywidendy z zysku za 2019 rok

Zarząd Mo-BRUK S.A. (Emitent) z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 15 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 36 007 071,25 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedem tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 25/100), co stanowi 10,25 zł na 1 akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło:

1. dzień dywidendy (dzień D) tj. dzień nabycia prawa do dywidendy – na 22 czerwca 2020 roku,

2. termin wypłaty dywidendy (dzień W) – na 29 czerwca 2020 roku.

Wypłacie dywidendy nie będą podlegały akcje własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w liczbie 60.000 sztuk (słownie: sześćdziesiąt tysięcy).