• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wypłata dywidendy z zysku za 2021 rok

Zarząd Mo-BRUK S.A. (Emitent) z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 25 kwietnia 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 110 655 877,50 zł (słownie: sto dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 50/100), co stanowi 31,5 zł na 1 akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło:
1. dzień dywidendy (dzień D) tj. dzień nabycia prawa do dywidendy – na 4 maja 2022 roku,
2. termin wypłaty dywidendy (dzień W) – na 6 maja 2022 roku.